ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประกวด“TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ในการเข้าร่วมการประกวด“TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่ง รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากองค์ประธานโครงการ ฯ จำนวน 3 คน สำหรับปีนี้มีได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 26 คน โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ จำนวน 8 คน ดังนี้ นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา นายชัยวัฒน์ มาน้อย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นายรณฤทธิ์ สิงห์เถื่อน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา นายโชคชัย ใหม่จันทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา นางสาวกัญญารัตน์ รัชตรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยา นางสาวกุลนิดา แข็งธัญกิจ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา นางสาวธีรารัตน์ อาบทอง โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ นางสาวสิริภาพร หลอดทอง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
221 view