ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุม “คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัดและคณะทำงานบริหารการเงินการคลังระดับโรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562”
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัดและคณะทำงานบริหารการเงินการคลังระดับโรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562” โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้หน่วยบริการทุกแห่ง มีการบริหารจัดการการเงินการคลัง และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ รวมถึงการนำข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการนำมาใช้ประโยชน์และสามารถควบคุมต้นทุนหน่วยบริการให้อยู่ในเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลังสุขภาพ CFO ระดับจังหวัดและคณะทำงานบริหารการเงินการคลังระดับโรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร รวม 80 คน
259 view