ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเครือข่ายอ่อนหวาน จังหวัดกำแพงเพชร โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่อปากตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแระชุมเครือข่ายอ่อนหวาน จังหวัดกำแพงเพชร โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่อปากตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีทันตแพทย์หญิงกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบริโภคอาหารรสหวานเกินความจำเป็น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวขาดเลือดและโรคในช่องปาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการได้รับอาหารที่ไม่สมดุล การมีความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานโภชนาการ กลุ่มงานทันตกรรม ของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของทุกกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
258 view