ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเครือข่าย ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ และหน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมการแพทย์ทหารบก (AFRIMS) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและเทศบาลตำบลทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
148 view