ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมแนวทาง หลักเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทาง หลักเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย แก่บุคลากรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการในการดำเนินงานด้นอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีว อนามัยแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 230 คน
154 view