ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมพัฒนาแนวทางการให้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาแนวทางการให้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้เข้าใจแนวทางการให้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และระบบรายงาน 506 ระบบรายงานใน 43 แฟ้ม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.)ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการยุติปัญหาเอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2573 โดยแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ตามโครงการยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งเน้นมาตรการหลัก คือ ลดการติดเชื้อเอสไอวีรายใหม่ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด เพื่อลดการติดเชื้อเอสไอวีรายใหม่ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
209 view