ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 8 คน ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ เด็กและเยาวชน มีกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทางจิต คิดเป็นทำเป็น มีคุณธรรม มีทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม สามารถดำรงความเข็มแข็งในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงผู้เสพ ผู้ติดได้รับความช่วยเหลือบำบัดรักษา และมีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา ฝึกทักษะ แก้ปัญหา พัฒนาอีคิวให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยง ด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็ง สำหรับในปี 2562 ได้ต่อยอดการดำเนินงาน ไปสู่ “อำเภอ TO BE NUMBER ONE” ให้ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้น เน้นให้มีการดำเนินโครงการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยการจัดทำแผนพัฒนาและขยายเครือข่ายจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE และจำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ภายใต้หลัก 3 ก. 3 ย. สู่เป้าหมายให้เยาวชนกำแพงเพชรห่างไกลจากยาเสพติด
161 view