ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมขยายเครือข่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) สู่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมขยายเครือข่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) สู่อำเภอ TO BE NUMBER ONE โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด เกิดการขับเคลื่อนขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เน้นให้มีการดำเนินโครงการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการระดับอำเภจัดทำแผนพัฒนาและขยายเครือข่ายจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE และจำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ตามหลัก 3 ก. 3 ย. สู่เป้าหมายให้เยาวชนคนกำแพงเพชร “ห่างไกลจากยาเสพติด” นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบป้ายอำเภอ TO BE NUMBER ONE ให้ทั้ง 11 อำเภอเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์โครงการในระดับอำเภอ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก อำเภอ TO BE NUMBER ONE ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตำรวจ โรงเรียน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำเยาวชน รวมทั้งสิ้น 150 คน
159 view