ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียนเพิ่มรู้สู่เด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรงไอคิวอีคิวดี จังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียนเพิ่มรู้สู่เด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรงไอคิวอีคิวดี จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ การแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยเด็ก ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งภายใต้การประสานความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานของภาคีเครือข่ายภาครัฐ จนได้รับรางวัล “เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ” และประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งด้านความสูง ความแข็งแรง และสุขภาวะองค์รวมของเด็ก อีกทั้งยังลดภาวะโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน สูงสมส่วนแข็งแรง ฉลาด มีสุขภาวะ พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพของตน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอทรายทองวัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจากโงพยาบาลกำแพงเพชร และเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 155 คน
169 view