ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/ 2562
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/ 2562 เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลาน โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร) นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยมี นายอนิรุธ บำรุงศรี สาธารณสุขอำเภอคลองลานนำเสนอผลการดำเนินงาน ต่อจากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น อำเภอคลองลาน ทั้งนี้ การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะที่ 1 การส่งเสริม ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ คณะที่ 2 การพัฒนาระบริการสุขภาพ และคณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
380 view