ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบธงสัญลักษณ์เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 มอบให้นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบธงสัญลักษณ์เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 18 จังหวัด ได้จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้หัวข้อ "Thai Herb Love Health : ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ" ภายในงานมีการแสดงภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านจากทั่วภาคเหนือ อาทิ ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้าน วิชาโหราศาสตร์ ตลอดจนพิธีกรรมบำบัดต่าง ๆ และการจัดนิทรรศการของดีของเด่นจากเครือข่ายแพทย์แผนไทยทั้ง 18 จังหวัด
164 view