ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดี และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับตำบล
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดี และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม ซึ่งจะดำเนินการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดี และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับตำบล เพื่อนำสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อลดเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561 โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างเสริมสุขภาพดี และการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดำเนินการนิเทศ ติดตาม เสริมพลังใจสร้างเสริมสุขภาพดี และการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับตำบล ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน อาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนจัดการพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามหลัก 3 อ. 2 ส. คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย และงดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 44 ตำบล ครอบคลุมทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 120 คน
133 view