ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการการอบรมวิทยากรครู ก. เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรครู ก. เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น นำไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารเรื่องเพศอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกหลานวัยรุ่น ให้มีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการสอนเพศศึกษาสามารถพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลานได้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 กำแพงเพชร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา และโรงพยาบาลพรานกระต่าย ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นจากโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 70 คน
102 view