ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 และพัฒนาทีมประเมินระดับจังหวัด (ครู ข)
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 และพัฒนาทีมประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยนายแพทย์ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) ให้มีศักยภาพและแนวทางการประเมินมาตรฐานเดียวกัน จากทีมประเมินรพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด (ครู ก) ทั้งนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ได้มีการนำนโยบายพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรพ.สต.ประเมินตนเองและพัฒนาตามส่วนขาด โดยมี โรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด ให้การสนับสนุน และได้ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ในปี งบประมาณ 2561 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 3 ผ่านการประเมิน ระดับ 5 ดาว สะสม รวม 243 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 41.97 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด สำหรับปีงบประมาณ 2562 ให้ทุกจังหวัดกำหนดแผนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 ดาว และ ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว ร้อยละ 60 ตั้งเป้าให้ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวทุกแห่งภายใน 5 ปี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ทีมประเมินระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 จาก 5 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร ชัยนาท) จำนวนทั้งสิ้น 200 คน
138 view