ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม วชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวาน ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกับโรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อฟันดี สุขภาพดี ของบุคลากรในสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ต่อจากนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมอบโล่การประกวดผลงานวิชาการระบาดวิทยา และมอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดี การป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับตำบล นอกจากนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนาย อาริยะ บุญเกตุ ในโอกาสรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
131 view