ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำหรับระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) ด้วยโปรแกรม PCC Link
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำหรับระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) ด้วยโปรแกรม PCC Link ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการใช้โปรแกรมสำหรับระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PrimaryCare Cluster:PCC) ด้วยโปรแกรม PCC Linkซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดนำร่องของเขตสุขภาพที่ 3 ในการใช้โปรแกรม PCC Link ปี 2562
136 view