ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ. จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นปัญหาหรือนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ต้องมีมติดำเนินการแก้ไขในระดับจังหวัดร่วมกัน ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
205 view