ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุม “เครือข่ายอ่อนหวาน ต้านโรค ต้านฟันผุ จังหวัดกำแพงเพชร”ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเด็กด้วยการบูรณาการ มาตรการลดบริโภคน้ำตาลและอาหารปลอดภัย ปี 2562
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม “เครือข่ายอ่อนหวาน ต้านโรค ต้านฟันผุ จังหวัดกำแพงเพชร”ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเด็กด้วยการบูรณาการ มาตรการลดบริโภคน้ำตาลและอาหารปลอดภัย ปี 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ และตระหนักเรื่องผลกระทบของการบริโภคหวานเกินความจำเป็น เน้นการปลูกฝังนิสัย การเลือกรับประทานอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ ลดการเกิดโรค ควบคุม และป้องกันโรค แก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมทั้งทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ เครือข่ายสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป และทีมทันตบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ดำเนินการจัดประชุม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
283 view