ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต ถือแก้วน้ำ ลดการใช้พลาสติกและโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต ถือแก้วน้ำ โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันลดการใช้พลาสติกและโฟม ด้วยการนำปิ่นโตและแก้วน้ำส่วนตัวใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งโฟมเป็นภาชนะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายยากและเป็นขยะตกค้าง หากนำไปเผาจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
269 view