ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัวชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัวชากังราว ณ อาคารคลินิกหมอครอบครัวชากังราว โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวรายงานการดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลกำแพงเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชากร 1:10,000 คน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาล และผู้ป่วยต้องใช้เวลานานรอพบแพทย์ คลินิกหมอครอบครัวจะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ใกล้บ้าน เหมือนญาติสนิทจากแพทย์และทีมสหวิชาชีพ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารอคอยการรักษา โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายให้มีคลินิกหมอครอบครัว 1,170 ทีม ขณะนี้ ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนทั้งหมด 995 ทีม ครอบคลุมประชากร รวม 10,234,076 คน ทั้งนี้ โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิด“คลินิกหมอครอบครัว” เต็มพื้นที่ทุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง ทั้ง 16 แห่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ในโครงการ “No walk-in OPD” เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอเมือง เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่คลินิกหมอครอบครัว ให้การดูแลแบบองค์รวมโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ได้รับการรักษาใกล้บ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป เช่น ท้องเสีย ปวดหัว ไข้หวัด เป็นต้น และหากพบว่าเป็นโรคที่มีอาการซับซ้อน ก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ทันทีโดยมีช่องทางด่วนพิเศษให้ผู้ป่วยเพื่อความสะดวก ทำให้ลดจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ รพ.กำแพงเพชร จาก 1,400 คนต่อวัน เหลือเพียง 1,100 คนต่อวันและลดเวลารอคอยจากเดิมต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่เมื่อเข้ารับบริการที่คลินิกหมอครอบครัวใช้เวลาเพียง 40 นาที นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาลได้อีกด้วย ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอยู่ที่ 943.85 บาทต่อรายแต่ถ้าไปใช้บริการที่คลินิกหมอครอบครัวจะอยู่ที่ 221 บาทต่อรายซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 60 ล้านบาท
228 view