ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งให้กำลังใจชมรมที่เข้าร่วมประกวด ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรมีชมรมเข้าร่วมประกวดประเภทชมรม จำนวน 8 ชมรม และผ่านการคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศต่อไป
171 view