ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อกำกับ ติดตามประเมินผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อกำกับ ติดตามประเมินผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับวันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานลงพื้นที่ศึกษาดูงานคณะที่ 1 การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ได้กราบนมัสการ พระครูสารธรรมนิเทศ เจ้าอาวาส วัดชายนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีด้วย
127 view