ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงาน เพื่อกำกับ ติดตามประเมินผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 3
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงาน เพื่อกำกับ ติดตามประเมินผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญ ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแผนพัฒนาศักยภาพด้านบริการ สรุปผลการตรวจราชการ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการและนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป คณะผู้นิเทศงาน สำนักงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
84 view