ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 อำเภอคลองขลุง
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ร่วมกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ณ อำเภอคลองขลุง โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงร่วมกันจัดการรณรงค์สร้างเสริมความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนรู้จักลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ขึ้นโดยดำเนินการเข้มข้นทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 มาตรการทั่วไป ได้แก่ การใช้มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านพาหนะปลอดภัย มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมาตรการด้านการตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการที่เข้มงวด ได้แก่มาตรการป้องกัน เน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน และมาตรการการแก้ไขปัญหาของจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและจุดที่อาจเกิดอุบัติเหตุใหญ่
115 view