ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับนางถนอมวงศ์ หาญมนตรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิตร และคณะศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร
105 view