ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน One stop service การจัดระบบดูแลทางการแพทย์การสาธารณสุขคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบแนวทาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานแรงงานด่างด้าว งานประกันสุขภาพ งานศูนย์บริการสาธารณสุขต่างชาติของหน่วยบริการในโรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอและระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
214 view