ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคติต่อ สำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคติต่อ สำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระบาด หรืองานควบคุมโรคติดต่อจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 75 คน
121 view