ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการทุกแห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการตรวจสอบเวชระเบียน รวมถึงปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูลหรือถูกสุ่มตรวจจากคณะกรรมการภายนอก ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนายแพทย์สมเพ็ง โชคเฉลิมวงษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับจังหวัด บรรยายการตรวจสอบเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคร่วม ICD10 และ ICD9 สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ของ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
137 view