ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารงานลูกหนี้และเรียกเก็บ (RCM) สิทธิแรงงานต่างด้าว
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารงานลูกหนี้และเรียกเก็บ(RCM)สิทธิแรงงานต่างด้าว ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานประกันสุขภาพ สำหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 –26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวชิราปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
118 view