ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 –26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแล ประเมินผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เคยปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
113 view