ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมนำเสนอผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด 12 สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด 12 สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น และเผยแพร่ผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขสำหรับการนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น 12 สาขา จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 –14 สิงหาคม 2562 ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยได้รับความร่วมร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากทุกงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวด
100 view