ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ และการป้องกันความรุนแรงในเด็ก
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ และการป้องกันความรุนแรงในเด็ก ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ การดูแลเด็กปฐมวัย จำเป็นต้องมีการติดตามพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย กระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า การที่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล มีความรู้ รวมทั้งการใส่ใจต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาเด็ก จะส่งผลในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และมีผลสืบเนื่องต่อไปในวัยทำงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดในเด็กปฐมวัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ และการป้องกันความรุนแรงในเด็กขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ ประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพปฐมวัยจากโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นคู่เครือข่ายศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ครูอนุบาลโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ครอบคลุมทุกอำเภอ รวมผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 70 คน
168 view