ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายระดับอำเภอ ในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย (SRRT) ตามโครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2562 (RAI2E ปีที่ 2)
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ ในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย (SRRT) ตามโครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2562 (RAI2E ปีที่ 2) ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียของจังหวัดกำแพงเพชร ณ ปัจจุบันไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียติดเชื้อในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2559 ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย เนื่องจากเคยมีผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย และพบยุงซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรีย จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโกสัมพีนคร (2 หมู่บ้าน 2 กลุ่มบ้าน) อำเภอคลองลาน (1 หมู่บ้าน 2 กลุ่มบ้าน) และอำเภอขาณุวรลักษบุรี (1 หมู่บ้าน 1 กลุ่มบ้าน) แต่การเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพื่อป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียในพื้นที่ ต้องดำเนินการครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2562 (ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI2E ปี 2) เพื่อให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย สถานการณ์โรค ความรู้เบื้องต้น การใช้ยารักษาโรคไข้มาลาเรีย การสอบสวนโรคและการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย การใช้ชุดตรวจเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria rapid diagnostic teste) ระบบการเฝ้าระวัง การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ และการสื่อสารความเสี่ยง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3นครสวรรค์ และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไข้มาลาเรียของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 65 คน
158 view