ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งเน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดสิ่งแวดล้อม
122 view