ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิชาการโครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.15 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิชาการโครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 จากนั้น มอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการดูแลทันตสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในการให้บริการสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การักษาทางทันตกรรมและการฟื้นฟูสภาพในช่องปากให้ได้รับการเคี้ยวบดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ทันตบุคลากร จากกลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
153 view