ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีดร.ประจักษ์ แสงสว่าง รองประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวรายงานการอบรม พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร) และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญของปัญหาผู้พิการ มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษา การฝึกอาชีพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 9 –10 กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัคร ผู้นำชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 60 – 70 คน
130 view