ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี”
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพบริการประชาชน สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย จัดนิทรรศการของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น การอภิปรายหัวข้อการใช้กัญชาทางการแพทย์ AI กับการแพทย์ การประกวดผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิชาการดีเด่น นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการจากนักวิจัยระดับมืออาชีพ และผลงานจากกลุ่มพัฒนานักวิจัย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
137 view