ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ.2559 –2562 เมื่อสิ้นสุดแผน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ.2559 –2562 เมื่อสิ้นสุดแผน ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ การบูรณาการงานควบคุมยาสูบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน
113 view