ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมลงนาม พร้อมด้วยรองศาสตาจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นพยาน ทั้งนี้ การดำเนินการด้านความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ให้สามารถเปิดดำเนินการหลักสูตรฯ ได้ในปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แก่นักเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตรเป็นหลัก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครภายหลัง เมื่อได้รับผลการตรวจประเมินและผ่านการอนุมัติจากสภาการพยาบาลอย่างเป็นทางการ
179 view