ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมชมการแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนวชิรปราการ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ณ เวทีกลาง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร และเปิดโอกาสให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้แสดงความสามารถ ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร
143 view