ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้น ได้แบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ และนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อดูแล และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
148 view