ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ผ่าน Application : Google Meet ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 25 –29 พฤษภาคม 2563 เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
75 view