ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2563 พิจารณามาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามศบค.
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) นอกจากนี้ ได้พิจารณายกเลิกการตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 จุด (จุดตรวจบ้านมะเดื่อชุมพร อำเภอโกสัมพีนคร/จุดตรวจบ้านหนองยาว อำเภอไทรงาม/จุดตรวจสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี) แต่ยังคงรักษามาตรฐานการตรวจไว้ โดยชุดสายตรวจร่วม รวมทั้ง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ ซึ่งเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติในการเยี่ยมญาติ โดยจะเปิดให้บริการเยี่ยมญาติได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ที่จะเข้าเยี่ยมต้องเป็นบุคคลซึ่งมีรายชื่อขึ้นทะเบียนการเยี่ยมไว้ และต้องลงทะเบียนเยี่ยมล่วงหน้าทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ (055-710004 ต่อ 150,151) โดยให้เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน รอบละไม่เกิน 15 นาที และจะมีการจะปรับเวลาเปิด-ปิดศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกำแพงเพชร เป็น 08.00 น. – 16.00 น. แต่ยังคงเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกัน พร้อมกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
78 view