ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.15 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุริ อุปมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กล่าวรายงานว่า “จากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หมดไฟ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาหรือเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเวชได้ ดั้งนั้นเพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 3 ได้มีความรู้มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูจิตใจ ให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้น” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 45 คน
77 view