ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
อบรมปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรมปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558 เป้าหมายมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ชุมชน
561 view