ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.มอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
วันนี้(29 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบใบประกาศนียบัตรแก่พยาบาลวิชาชีพ ผู้ผ่านการฝึกอบรม และกล่าวให้โอวาทโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น ณ ห้องประชุมบลูสกาย โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร เป็นโครงการที่สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกก่อนเป็นมะเร็ง โดยจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นทื่ ๑ จำนวน ๒๔ คน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๒ คน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ จาก อำเภอเมือง พรานกระต่าย คลองขลุง คลองลาน ทรายทองวัฒนา ลานกระบือ และอำเภอโกสัมพีนคร การดำเนินโครงการประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมฝึกทักษะ และการประเมินผลจากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ๑๐ วัน ที่ผ่านมา พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ คน
656 view