ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชรรับการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (4 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00น. นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตประธานคณะกรรมการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด, นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน , นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต , นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเป็นคะแนนสะสมการประกวดในระดับประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานโดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร , นายรุ่งชัย ใบกว้าง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร , นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 , นายธนกร ชัยแสวง แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร , นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงาน และ นักเรียน และสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชรจัดนิทรรศการพร้อมทำการแสดงบนเวทีให้คณะกรรมการได้รับชม สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง รวมระยะเวลากว่า 12 ปี โดยใช้หลักการดำเนินงาน “ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ใช้การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”มีการพัฒนางานและกลวิธีการดำเนินงานที่สำคัญคือ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ร่วมกัน พร้อมทั้งได้บูรณาการความร่วมมือสร้างกลไกการขับเคลื่อนโครงการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน ผ่านคณะกรรมการประเภทต่างๆ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดทำ MOU ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และผู้นำท้องถิ่น โดยตกลงร่วมกันที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเยาวชนกำแพงเพชรมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนปลอดภัย ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้มอบนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 3 ยุทธศาสตร์หลัก มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้มีภูมิคุ้มกันทางจิต คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรจะได้เข้าร่วมในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป
598 view