ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุม คปสจ. เดือนพฤษภาคม 2558
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 พร้อมมอบรางวัลสำนัักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2558 ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลอขลุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากอ่าง อำเภอเมืองกำแพงเพชร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตาบัว อำเภอลานกระบือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะรากเสียด อำเภอโกสัมพีนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสำราญ อำเภอทรายทองวัฒนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น อำเภอปางศิลาทอง
610 view