ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่น
วันนี้ (10 มิถุนายน 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่น ประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ด้วย 3ส 3อ พร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์สร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ให้มีทักษะในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ สำนักงานควบคุมโรคที่ ๘ นครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
465 view