ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน
วันนี้ (12 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบคุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน ภายใต้คำสั่ง คสช. ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กร อาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัด อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ติดตามได้มีความรู้ ความเข้าใจในการติดตามผู้เข้าบำบัด
526 view